• + 0740 38 18 82

 • contact@advanceddesign.ro

 • Luni-Vineri 09:00-18:00

 • Str. Parangului, nr. 4, ap. 1

Dirigentie de santier


Diriginte de santier

Nici o casa nu mai poate fi construita fara angajarea unui Diriginte de Santier
 • Firma ADVANCED DESIGN SRL asigura servicii de dirigente de santier prin personal autorizat de Inspectia de Stat in Constructii pentru domeniile:
 • 2.3 Constructii civile, industrial si agricole – categoria C
 • 3.1. Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu-de interes national
 • 5.4. Lucrari hidrotehnice –categoria de importanta A
 • 6. Constructii edilitare si de gospodarie comunala
 • 8.2 Instalatii sanitare si termoventilatii
 • 8.3 Instalatii electrice
 • 8.4. Instalatii gaze naturale

Ce este un diriginte de santier?

Diriginte de santier este persoana fizica insarcinata de catre investitor cu verificarea calitatii materialelor si produselor puse in lucrare si/ sau verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii

Acesta raspunde fata de investitor/beneficiar si fata de organele abilitate, conform legii, pentru verificarea corecta a executiei lucrarilor de constructii, respectand proiectul si legislatia in vigoare.

Dirigintele de santier este o persoana cu studii de specialitate cu o vasta experienta profesionala in domeniul/ subdomeniul in care este autorizat si care a absolvit un examen de autorizare organizat de Inspectia de Stat in Constructii.


AVANTAJELE ANGAJARII UNUI DIRIGINTE DE SANTIER SI CE FACE UN DIRIGINTE DE SANTIER


In perioada de pregatire a investitiei
 1. Dirigintele de santier verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate
 2. Dirigintele de santier verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului
 3. Dirigintele de santier studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea construcţiilor
 4. Dirigintele de santier verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile acestora
 5. Dirigintele de santier verifică existenţa expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor
 6. Dirigintele de santier verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul
 7. Dirigintele de santier verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei
 8. Dirigintele de santier verifică existenţa în proiect a programelor de faze determinante
 9. Dirigintele de santier verifică existenţa proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită
 10. Dirigintele de santier preia amplasamentul şi reperele de nivelment şi le predau executantului, libere de orice sarcină
 11. Dirigintele de santier participă, împreună cu proiectantul şi cu executantul, la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper
 12. Dirigintele de santier preda către executant terenul rezervat pentru organizarea de şantier
 13. Dirigintele de santier verifică existenţa "Planului calităţii" şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă
 14. Dirigintele de santier verifică existenţa anunţului de începere a lucrărilor la emitentul autorizaţiei şi la I.S.C.
 15. Dirigintele de santier verifică existenţa panoului de identificare a investiţiei, dacă acesta corespunde prevederilor legale şi dacă este amplasat la loc vizibil

In perioada de executie a lucrarilor
 1. Dirigintele de santier urmăreste realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare
 2. Dirigintele de santier verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte
 3. Dirigintele de santier interzice utilizarea produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii de conformitate sau agrement tehnic
 4. Dirigintele de santier interzice utilizarea de procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat
 5. Dirigintele de santier verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice
 6. Dirigintele de santier verifică respectarea "Planului calităţii", a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă
 7. Dirigintele de santier interzice executarea de lucrări de către personal necalificat
 8. Dirigintele de santier participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante
 9. Dirigintele de santier efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.
 10. Dirigintele de santier asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă
 11. Dirigintele de santier transmite către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei
 12. Dirigintele de santier informează operativ investitorul privind deficienţele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri şi, după caz, propun oprirea lucrărilor
 13. Dirigintele de santier urmăreste respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate
 14. Dirigintele de santier verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor
 15. Dirigintele de santier anunţă I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, şi verifică punerea în siguranţă a construcţiei, conform proiectului
 16. Dirigintele de santier anunţă I.S.C. privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistatăexecutarea lucrărilor de către investitor/benefici ar pentru o perioadă mai mare de timp,exceptând perioada de timp friguros
 17. Dirigintele de santier preia documentele de la constructor şi proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale
 18. Dirigintele de santier urmăreste dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi predau terenul deţinătorului acestuia

La recepţia lucrărilor
 1. Dirigintele de santier asigură secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor şi întocmesc actele de recepţie;
 2. Dirigintele de santier urmăreste soluţionarea obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepţie;
 3. Dirigintele de santier preda către investitor actele de recepţie şi cartea tehnică a construcţiei după efectuarea recepţiei finale.

DE CE ESTE OBLIGATORIU UN DIRIGINTE DE SANTIER?

Legea 10 din 1995 actualizata la 6 iulie cu Legea 177 din 2015 prevede la art.13 alin.3 ca “Verificarea calitatii lucrarilor executate pentru realizarea constructiilor si a interventiilor la constructiile existente, pentru care se emit, în conditiile legii, autorizatii de construire sau de desfiintare, este obligatorie si se efectueaza de catre investitori prin diriginti de santier autorizati, angajati ai investitorilor si prin responsabili tehnici cu executia autorizati, angajati ai executantilor.”

In aceeasi lege la obligatii si rapsundei ale investitorilor la art.21 lit. d) se prevede ca obligatie principala “asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii prin diriginti de specialitate sau operatori economici de consultanta specializati, pe tot parcursul lucrarilor; “

Neasigurarea verificarii executiei lucrarilor de constructii prin specialist diriginti de santier autorizati sau care detin certificate echivalente, recunoscute in conditiile legii reprezinta contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 5000 si 10000 lei.

Firma noastra reprezinta interesele beneficiarului si/sau ale investitorului, care nu are timpul sau pregatirea specifica pentru a derula investitiile în constructii.

© Advanced Design 2017